TOPlist

CHKO Blanský les

Logo

Chráněná krajinná oblast Blanský les byla zřízena v prosinci 1989. Území se nachází v jižní části Šumavského podhůří (Prachatická hornatina). Výškově se rozpíná mezi tokem Vltavy (asi 450 m n. m.) a vrcholem hory Kleť (1084 m n. m.). V přírodně zachovalé krajině mírně převažují lesy nad pestrými nelesními biotopy.

Zvláštní ochranu si zasluhuje několik přírodních rezervací, především převážně bukové podhorské lesy, výstupy hadců (serpentinitů) se specifickou flórou a faunou a také vegetace na vápencích poblíž Českého Krumlova. Z mnoha chráněných druhů živočichů vyskytujících se v CHKO Blanský les zmiňme alespoň několik kriticky ohrožených:

  • perlorodka říční (Margaritifera margaritifera)
  • rak říční (Astacus fluviatilis)
  • mihule potoční (Lampetra planeri)
  • čolek velký (Triturus cristatus)
  • zmije obecná (Vipera berus)
  • luňák červený (Milvus milvus)

Odkazy:
Správa CHKO Blanský les
Popisy a fotografie jednotlivých maloplošných zvláště chráněných území najdete také zde
Seznam památných stromů v CHKO Blanský les


Další odkazy

Odkazy na organizace působící v oblasti životního prostředí a ochrany přírody:
Calla - Sdružení pro záchranu prostředí (České Budějovice)
DAPHNE ČR - Institut aplikované ekologie (České Budějovice)
KRASEC - Krajská síť environmentálních center v jižních Čechách (České Budějovice)
Dřípatka - Stanice mladých ochránců přírody (Prachatice)
Jihočeské matky - Sdružení Jihočeské matky (České Budějovice)
Rosa - Společnost pro ekologické informace a aktivity (České Budějovice)
Šípek - Základní organizace Českého svazu ochránců přírody (Český Krumlov)
Zelené srdce Evropy - Spolek pro rozvoj oblasti Dunaj - Vltava (České Budějovice)

Komentáře:

reklama
Inzerce
reklama
Kremezsko

To nejlepší z Blanského lesa